Thứ hai, 29/11/2021 - 00:38|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nguyễn Công Trứ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH PHÍ NĂM 2017

CÁC KHOẢN THU – CHI NH: 2016-2017

 

I/ Tình hình  sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên năm 2017:

          + Kinh phí ngân  sách thường xuyên cấp năm 2017 : 4.143.100.000

 (Bốn tỉ một trăm bốn mươi ba triệu một trăm ngàn đồng ).

          - Đã sử dụng : 1.713.170.512 (Một tỉ bảy trăm mười ba triệu một trăm bảy mươi ngàn năm trăm mười hai đồng ).

Chi tiết các khoản chi như sau :

- Chi Tiền lương :                                                804.756.889đ

- Chi lương GV tập sự                                     10.799.255đ

- Chi tiền công :                                                                52.393.000đ

- Phụ cấp lương:                                            411.472.579đ

- Học bổng :                                                      1.200.000đ

- Nước uống :                                                    1.700.000đ

- Các khoản đóng góp :                                 251.617.910đ

- Tiền điện :                                                       8.166.154đ

- Văn phòng phẩm :                                           9.832.500đ

VTVP khác                                                      12.947.000đ

- Điện thoại + Intennet:                                     3.121.925đ

- Công tác phí :                                                  3.321.000đ

- Chi CB đi học :                                                  716.000đ

- Mua thiết bị tin học                                         5.200.000đ

- Bảo trì và hoàn thiện phần mềm                      5.000.000đ

- Chi trang phục GV TPT  :                                   400.000đ

- Chi sửa chữa điện                                             2.165.400đ

- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của ngành :   13.402.400đ

- Chi hỗ trợ tết, lễ :                                            61.950.000đ

- Chi phí lệ phí:                                                      708.500đ

- Chi mua 2 ti vi                                                52.000.000đ           

         Tiền còn kho bạc :                                         2.411.601.088đ

 ( Hai tỉ bốn trăm mười một triệu sáu trăm lẻ một ngàn không trăm tám mươi tám đồng ).

     

B. Tiền gởi: tính đến ngày 17/5/2017 còn tồn cụ thể:

 - Học phí :                                                          1.073.816đ

 - Khen thưởng và Phúc lợi  :                                 227.030đ                             

 - BHXH :                                                            4.711.140đ                              

 - Quỹ YTHS :                                                   13.819.503đ    

            * Nguồn KP ngân sách năm  2016

             - Kinh phí năm 2015 Chuyển sang         :         42.000.000đ

            - Cấp Nguồn ngân sách thường xuyên    :     3.942.992.000đ

            - Chi trong năm                                              3.942.992.000đ

         Trong đó chi tiền tăng thu nhập                           21.203.515đ                      

         * Nguồn KP ngân sách không thường xuyên

         - Cấp nguồn không thường xuyên :                       31.090.000đ

         - Chi nguồn không thường xuyên                          31.090.000đ

II/ Các khoản THU CHI trong năm học 2016-2017:

          1/ Học phí:

- Thu trong năm học :                                     100.459.000đ

- Gửi vào tài khoản  tiền gửi :                           62.000.000đ

   Tồn quỹ  :                                                       38.459.000đ

(Ba mươi tám triệu bốn trăm năm mươi chín ngàn )

- Mua 1 ti vi (nguồn NS):     26.000.000đ

- Chi hỗ trợ lương           :   123..476.894đ

Thủ quỹ sẽ chuyển tài khoản tiền gửi học phí vào cuối tháng 5/2017 sau khi tổng kết thu - chi năm học

2/ Dạy thêm:

-          Mang sang năm học trước :                     25.240.891đ

-          Thu trong năm học                                  74.297.500đ

  Trong đó 

-          Thu khối 6,7,8                                         26.175.000đ

-          Thu khối 9                                               48.122.500đ

-          Tổng chi trong năm :                               72.211.750đ

-          Chi nộp thuế 2%                                        1.485.950đ

-          Chi GV giảng dạy     :                              61.889.800đ

-          Chi quản lý quỹ                                          2.548.500đ    

-          Chi hành chính                                           3.997.500đ

-          Chi tu sửa bàn ghế, bảng lo go                  2.290.000đ

-   Chi trang bị Camera                          

-          Tồn quỹ                                                    27.326.641đ     

(Hai mươi bảy triệu ba trăm hai mươi sáu ngàn sáu trăm bốn muoi mốt đồng )

3/ Nước uống:

- Mang sang  năm học trước :     620.000đ

- Thu trong năm học:                7.480.000đ

- Tổng cộng                              8.100.000đ

- Chi :                                       5.500.000đ 

- Tồn quỹ                                  2.600.000đ

(Hai triệu sáu trăm ngàn đồng)

4/ XHH Năm học: 47.993.000đ

Trong đó thu

           * XHH :   41.703.000đ

           * Ghế ngồi khối 6:  2.430.000đ

           * Thư viện  :           3.860.000đ 

- Mang sang năm học trước :      3.506.000đ ( Tiền ghế ngồi HS).  

- Chi mua dép phòng bộ môn            :    875.000đ

- Chi mua cây dương :                            500.000đ

- Chi mua chậu cây cảnh                         240.000đ

- Mua ghế HS khối 6                    :       2.400.000đ

- Chi các khoản ph. trào hoạt động thư viện: 1.090.000đ

  Chi

  Tồn quỹ :

5/ Quỹ măng non :

- Mang sang  năm học trước :      610.100đ

- Thu trong năm học :                3.513.000đ

- Thu kế hoạch nhỏ :                  1.170.000đ

- Tổng cộng :                             

Tổng chi                                     4.711.100đ

Tồn quỹ                                         804.000đ                               

       (Tám trăm lẻ bốn ngàn  đồng)

 6/ Quỹ giấy kiểm tra :

 Tồn năm trước:                          400.500đ

 Thu :                                        7.800.000đ

           Chi :                                        7.650.000đ                       

           Tồn                                            550.500đ

                ( Năm trăm ngam mươi ngàn đồng)

           7/Tiền mua học bạ khối 6 :

            PLL : HB khối 6                                  935.500

                     Trả tiền mua Học bạ, PLL đầu năm cho HS

           Tồn quỹ :    không

                                                        

                                                  Cam Hiệp Nam, ngày 17 tháng 05 năm 2017

       KẾ TOÁN                                                  HIỆU TRƯỞNG  

  

 

 

                                                                  

  Nguyễn Thị Xanh                                           Trịnh Quốc Nha

 

000000000

Nguồn: nctru.camlam.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 44
Tháng 11 : 421
Năm 2021 : 7.388