Thực hiện Hướng dẫn số    /HD-LĐ ngày 20/02/2019 của Liên Đoàn Lao Động huyện  Cam Lâm về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – ...